برنامه مهاجرتی ساسکاچوان از طریق پزشکی پرستاری و حوزه سلامت Health Professionals

متقاضیان این پرونده مهاجرت باید حداقل دارای شش ماه تجربه کار بصورت تمام وقت بهمراه مجوز کار معتبر ،در زمینه پزشکی ،پرستاری و یا در زمینه تخصصی سلامت در ساسکاچوان داشته و حداقل شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را نیز داشته باشند.

برنامه مهاجرت متقاضیان حوزه سلامت و بهداشت :

متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان در حوزه سلامت و بهداشت می توانند با توجه به تخصص خود ، ازسه روش زیر برای مهاجرت افدام نمایند.

برنامه مهاجرت پزشکان ساسکاچوان

برنامه مهاجرت پرستاران ساسکاچوان

برنامه مهاجرت دیگر متخصصان حوزه سلامت

 

اگرشما در ساسکاچوان کار نمی کنید جهت اطلاع از امتحان و گواهی مورد نیاز جهت کار در ساسکاچوان با توجه به تخصص خود با یکی از سازمان مربوطه زیر تماس بگیرید.

پزشکان: کالج پزشکان و جراحان ساسکاچوان

پرستاران: پرستاران با یکی از طریق بکی از سازمانهای زیر:

انجمن پرستاران کاربردی مجاز ساسکاچوان (Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses (SALPN

انجمن پرستاران روانپزشکان ثبت شده ساسکاچوان (Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan (RPNAS

انجمن پرستاران ثبت شده (Saskatchewan Registered Nurses' Association (SRNA

و دیگر متخصصان سلامت می توانند به لیست انجمن متخصصین بهداشت و سلامت ساسکاچوان health professional associations مراجعه نمایند .

برنامه مهاجرتی پرشکان ساسکاچوان Physicians

از طریق برنامه مهاجرت پزشکان ساسکاچوان،پزشکان در صورت داشتن مدرک تجصیلی و حرفه ای جهت کار در ساسکاچوان و احراز معیار های مور نیاز برنامه مهاجرت ساسکاچوان جهت اقامت دائم اقدام نمایند.

شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی ساسکاچوان از طریق پزشکی:

داشتم مجوز کار دارای اعتبار از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC

شش ماه تجربه کاری در ساسکاچوان بعنوان پزشک

داشتن پیشنهاد شغلی تمام وقت دائمی در ساسکاچوان با شرایط زیر :

صارد شده توسط سازمان بهداشت استان و یا نهاد آمورش بهداشتی که در حال حاضر در آن مشغول به کار هستید

و یااثبات تجربه پزشکی متقاضی درمراکز پزشکی توسط اسنادی ازقبیل قرارداد،موافقتنامه مشارکت ودیگراسناد نشان دهنده سابقه شغلی

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان نیاز به یک نامه از کالج پزشکان و جراحان ساسکاچوان CoPSSدارد. این نامه باید نوع گواهی و تاریخ انقضا و پشتیبانی CoPSS از شما را تشریح کند.همچنین ممکن از شما درخواست شود نامه ای ازکالج پزشکان و جراحان ساسکاچوان ارائه نمایید که مجوز و توانایی شما را در تخصصی خاص نشان دهد.

برنامه مهاجرتی پرستاران ساسکاچوان Nurses

از طریق این برنامه مهاجرتی پرستاران کاربردی مجاز(Licensed Practical Nurses (LPN،پرستاران روانپزشکی Psychiatric Nursesو پرستاران ثبت شده (Registered Nurses (RN می توانند در صورت داشتن تحصیلات و مهارت حرفه ای برای کار در ساسکاچوان واحراز معیار های مور نیاز برنامه مهاجرت ساسکاچوان جهت اقامت دائم ساسکاچوان اقدام نمایند.

شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی ساسکاچوان از طریق پرستاری:

داشتم مجوز کار دارای اعتبار از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC

شش ماه تجربه کاری در ساسکاچوان بعنوان پرستار

داشتن پیشنهاد شغلی تمام وقت دائمی در ساسکاچوان از :

یک مرکز بهداشت منطقه ای ساسکاچوان Saskatchewan Regional Health Authority

بک آژانس سرطان ساسکاچوان Saskatchewan Cancer Agency

و یا یک کارفرمای بهداشت و سلامت دولتی

The SINP will confirm with the appropriate licensing body that you have an unrestricted licence to practice in Saskatchewan.

پرستارانی که توسط کارفرمای بهداشت و سلامت عمومی استخدام شده اند که موافقتنامه اجتماعی پرستاران را پوشش نمی دهند پرونده آنها بصورت جداگانه بررسی می شود.

برنامه مهاجرتی برنامه مهاجرت دیگر متخصصان حوزه سلامت Other Health Professions

متقاضیانی که در حال حاضر در مشاغل حوزه بهداشت و سلامت که توسط مرکز بهداشت منطقه پشتیبانی می گردد و یا برای کارفرمای دیگر در همین زمینه کار می کنند می توانند از طریق این برنامه مهاجرتی اقدام به اخذ ویزا دائم نمایند. همچنین این متقاضیان باید در لیست طیقه بندی مشاغل کانادا NOC A,B,C,0 بوده وحداقل یکسال تحصیلات آموزش عالی و یا آموزش تخصصی کاری وحداقل معیار های مور نیاز برنامه مهاجرت ساسکاچوان جهت اقامت دائم ساسکاچوان را احراز نمایند.

شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی ساسکاچوان دیگر متخصصان سلامت و بهداشت:

داشتم مجوز کار دارای اعتبار از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC

داشتن شش ماه تجربه کاری در حوزه سلامت و بهداشت ساسکاچوان برای کارفرمایی که از آن پیشنهاد کاری دائمی داشته اید.

داشتن پیشنهاد شغلی تمام وقت دائمی در ساسکاچوان از :

یک مرکز بهداشت منطقه ای ساسکاچوان Saskatchewan Regional Health Authority

بک آژانس سرطان ساسکاچوان Saskatchewan Cancer Agency

و یا یک کارفرمای حوزه بهداشت و سلامت

در صورتیکه پیشنهاد کاری شما در لیست طبقه بندی مشاغل NOC C می باشد،حداقل مهارت زبان متقاضی باید CLB4 باشد.

داشتن شرایط دریافت مجوز ساسکاچوان در صورتیکه شغل مورد نظر شما Regulated و نیاز به دریافت مجوز داشته باشد.

The SINP will also obtain: A letter of support from the appropriate licensing body; and A letter of support from your employer that states your position was posted as per the relevant collective agreement and remains vacant.

تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز برنامه مهاجرت حوزه سلامت بهداشت ساسکاچوان Health Professionals

از تکمیل و اسکن مدارک زیر جهت ارسال برای پرونده مهاجرتی اطمینان حاصل نمایید.

تمام فرم های استانی و فدرال مورد نیاز

کلیه مدارک و مستنداتی که ثابت می نماید شما واجد شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را می باشید.

مدرک مجوز کار دائمی جزئیات بیشتر

نامه سابقه کار

اسناد پیشنها کار

مدارک مهارت زبان

مدارک تحصیلی و آموزشی

مجوز کارهای Regulated

اسناد هویت ثبت احوال

سوء پیشینه

جزئیات در مورد مدارک مورد نیاز برنامه مهاجرت از طریق پزشکی ،پرستاری ساسکاچوان:

مدارک مجوز کار دائمی:

ارسال یک کپی از مجوز کار موقتی فعلی دارای اعتبار ، صادر شده توسط سازمان شهروندی و مهاجرتی کانادا IRCC

نامه سابقه کار:

متقاضی باید نامه ای از کارفرمای خود دریافت کند که ثابت نماید در شش ماه گذشته برای کارفرمایی که پیشنهاد کار دائمی داشته ، بهمراه مجوز کار صادر شده توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا کار کرده است .

نامه باید شامل موارد زیر باشد :

موقعیت شغلی ،تاریخ استخدام ،مدت زمان اشتغال،وظایف اصلی و مسئولیت ها

کپی فیش حقوقی که نام کارفرما ،موقعیت شغلی و تعداد ساعات کار در هفته در آن قید شده باشد.

اسناد پیشنها کار:

شما باید نامه پیشنهاد کاری دائمی تمام وقت از یک کار فرما در ساسکاچوان در زمینه شغلی لیست طبقه بندی مشاغل کانادا NOC A,B,0 و یا c حوزه بهداشت و سلامت باشد.

دستمزد و شرایط شغلی پیشنهاد شده جهت موقعیت های شغلی باید مطابق استانداردهای کانادا در آن شغل باشد.

نامه پیشنهاد کار باید شامل موارد زیر باشد:

خطاب به متقاضی اصلی باشد.

عنوان شغلی،دستمزد،مزایا ،وظایف و مسئولیتها و اطلاعات تماس شرکت

فهرست مکان (بعنوان مثال شهر / شهرستان) موقعیت شما در ساسکاچوان

در سربرگ شرکت صادر شده و توسط کارفرما امضا شود.

مواد دیگر :

پیشنهاد کار شما باید توسط برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان SINPاز قبل تایید شده باشد در غیر اینصورت پرونده مهاجرتی شما رد خواهد شد.

کارفرمای شما باید نیاز موقعیت شغلی که شما درخواست می کنید را بصورت آنلاین تبت نماید سپس وقتی که موقغیت شغلی شما تایید شد، کارفرمای شما یک نامه تصویب شغلی (Job Approval Letter) که شامل موقعیت شغلی ،نام و کد NOC شما ست،دریافت می نماید که این نامه باید توسط متقاضی همراه دیگر مدارک پرونده ارسال گردد.

اسنادیکه که زبان انگلیسی و یا فرانسه نمی باشند،می بایست همچنین یک کپی از اصل سند و یک کپی از ترجمه انگلیسی و یا فرانسه آن ارسال نمایید.

مدارک مهارت زبان:

در صورتیکه پیشنهاد کاری شما در لیست طبقه بندی مشاغل در گروه شغلی قرار گرفتهNOC Cمی بایست:

مدرک تست سطح زبان فرانسه ویا انگلیسی معادل CLB4 و یا بیشتر

حداقل سطح زبان CLB4 می باشد ولی ممکن است کارفرماها یانهادهای نظارتی "regulatory bodies " نمره زبان بالاتری از شما درخواست کنند.

در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی ،از زمان اعتبار گواهی زبان شما نباید بیشتر از دوسال گذشته باشد.

مدارک تحصیلی و آموزشی :

اسناد ،مدارک گواهی تحصیل و آموزش،ریز نمرات که نشان می دهد شما کجا درس خوانده و چه دوره هایی را گذرانده اید.

گواهی تخصص حرفه ای ،گواهی عضویت در اتجادیه و یا انجمن های حرفه ای

If you are a physician, you are not required to provide your degree(s) and transcripts. We will only require proof of your professional designation.

مجوز کارهای Regulated

اگر شما پزشک و با پرستار می باشید شما باید یک کپی از گواهی که تجربه و آموزش در ساسکاچوان داشته اید.گواهی باید دارای اعتبار و نامحدود باشد.(درصورتیکه گواهی شما در حال منقضی شده است شما باید در اولین فرصت یک کپی از گواهی جدید تمدید شده ارسال نمایید)

اگر شما پرستار می باشید باید تایید شود که شما دارای مجوز بدون مخدودیت برای کار و آموزش در ساسکاچوان را دارید.گواهی شما باید یکی از مجوزهای زیر باشد:

انجمن روانشناسی پرستاران ساسکاچوان(Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan (RPNAS

انجمن پرستاران کاربردی مجاز ساسکاچوان(Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses (SALPN

انجمن پرستاران ثبت شده ساسکاچوان(Saskatchewan Registered Nurses’ Association (SRNA

در صورتیکه شما پزشک می باشید نیاز به ارائه یک نامه از کالج پزشکان و جراحان ساسکاچوان CoPSS می باشد که نوع گواهی و تاریخ انقضا و پشتیبانی CoPSS از شما را تشریح کند.همچنین ممکن از شما درخواست شود نامه ای ازکالج پزشکان و جراحان ساسکاچوان ارائه نمایید که مجوز و توانایی شما را در تخصصی خاص نشان دهد.

در صورتیکه شما دیگر متخصصین خوزه بهداشت و سلامت می باشید وشغل شما در ردیف حرفه و شغلهای Regulated در ساسکاچوآن بوده و نیاز به دریافت مجوز (پروانه ) مربوطه در ساسکاچوان می باشد ، باید اقدام به دریافت مدرکی را که ثابت می کند مجوز و شرایط لازم جهت کار در آن حرفه در ساسکاچوان را دارید نموده و بهمراه پرونده مهاجرتی ارسال نمایید

اسناد هویت ثبت احوال

جهت تائید هویت و وضعیت مدنی باید اسناد زیر را ارائه دهید:

ارائه شناسنامه شما (نفر اصلی پرونده)،شناسنامه همسر و فرزند تخت تکفل

ارائه گواهی ازدواج در صورتیکه متاهل هستید و در صورتیکه همسر شما فوت شده است گواهی فوت ارائه گردد.

در صورتیکه شما یا همسرتان طلاق داشته اند باید همه سند نهایی مربوط به همه طلاقها و در صورتیکه کودک تحت پشتیبانی دارید باید اسناد حمایت و حضانت کودک را ارائه نمایید.

ارائه اسناد ودرصورتیکه بچه ای را به فرزند خوانده ای پذیرفته اید.

اگر شما فرزنده خوانده ای دارید که پدر و مادر دیگر او به کانادا نمی آیند،باید نامه ای از پدر و مادر دیگرش دریافت نمایید که آنها از قصد مهاجرت شما به کشور کانادا (با کودک ) مطلع بوده و همچنین اثبات نمایید شما اختیارات قانونی برای انتقال بچه به بیرون از کشور و مسئولیت و حفاظت از بچه زیر سن بلوغ رادارید.

اگر شما فرزند خوانده ای دارید که بهمراه شما به کانادا نمی آید،شما باید یک دلیل مهم از عدم همراهی او (همراه با اسناد -بعنوان مثال جدایی قانونی ) بهمراه اسم ،سن و اطلاعات تماس از قبیل ایمیل ،آدرس پستی و شماره تلفن او ارائه نمایید.

گذرنامه

گذرنامه شما باید در تمام طول پروسه پرونده مهاجرتی شما(از زمان باز کردن پرونده مهاجرتی تا مرحله تایید و اخذ اقامت دائم ،دارای اعتبار باشد.

شما باید کپی صفحاتی از گذرنامه خود،همسرو فرزند که شامل:شماره گذرنامه ،نام و نام خانوادگی و محل تولد،تاریخ صدور ،تاریخ انقضاو عکس می باشد را ارائه نمایید.

اگر شما در کشوری زندگی می کنید که با محل تولد و ملیت شما نمی باشد باید یک کپی از ویزای آن کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می کنید ارائه نمایید.

سوء پیشینه

اگر شما یا همراهان شما بالای 18 سال سن دارند و مرتکب جرم و یا به جرمی محکوم شده اند،باید یک کپی از گزارش پلیس از کشور یا کشورهای که در آن جرم رخ داده و همچنین کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارید فراهم نمایید. علاوه گزارش پلیس، ارسال هرگونه اسناد اثبات توانبخشی ضروری می باشد.

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd