حداقل امتیازاکسپری اینتری

حداقل امتیاز اکسپری اینتری

مهاجرت به کانادا از طریق سیستم اکسپری اینتری یکی از راههای اخذ اقامت کانادا می باشد.برنامه اکسپری اینتری معمولا" هر دو هفته یکبار دراو انجام می دهد که دعوتنامه های آخرین رکورد و حداقل امتیاز برنامه مهاجرتی اکسپری اینتری فدرال با جزئیات زیر می باشد

تاریخچه دراوها و مینیمم امتیازهای انتخاب شده اکسپرس اینتری در وب سایت اداره مهاجرت کانادا : جزئیات دراو و حداقل امتیاز اکسپرس اینتری کانادا

جزئیات جدید ترین رکورد اکسپری اینتری - دراو شماره 111

حداقل امتیاز دعوت شده :457 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3350

تاریخ رکورد (دراو) :1 اسفند 97

با توجه به روند های گذشته پیش بینی می شود تاریخ دراو و انتخاب بعدی اکسپری اینتری چهارشنبه 15 اسفند 1397 انجام شود.

جزئیات انتخاب های قبلی برنامه اکسپرس اینتری به شرح زیر بوده است

دراو شماره 110 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :438 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3350

دراو شماره 109 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :443 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 108 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :449 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 107 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :439 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 106 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :445 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 105 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :445 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 104 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :449 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 103 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :442 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

تاریخ رکورد (دراو) :28 شهریور 97

دراو شماره 102 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :440 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 101 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :445 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

دراو شماره 100 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :284 امتیاز (مربوط به برنامه federal skilled trade)

تعداد دعوتنامه :400

تاریخ رکورد (دراو) :28 شهریور 97

دراو شماره 99 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :441 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3500

تاریخ رکورد (دراو) :28 شهریور 97

دراو شماره 98 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :440 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3900

تاریخ رکورد (دراو) :14 شهریور 97

دراو شماره 97 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :440 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3750

تاریخ رکورد (دراو) :31 مرداد 97

دراو شماره 96 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :440 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3750

تاریخ رکورد (دراو) :17 مرداد 97

دراو شماره 95 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :441 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3750

تاریخ رکورد (دراو) :3 مرداد 97

دراو شماره 94 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :442 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3750

تاریخ رکورد (دراو) :20 تیر 97

دراو شماره 93 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :442 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3750

تاریخ رکورد (دراو) :4 تیر 97

دراو شماره 92 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :451 امتیاز (مربوط به برنامه federal skilled trade)

تعداد دعوتنامه :3750

تاریخ رکورد (دراو) :9 خرداد 97

دراو شماره 91 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :902 امتیاز (مربوط به برنامه provincial nominee program)

تعداد دعوتنامه :200

تاریخ رکورد (دراو) :9 خرداد 97

دراو شماره 90 اکسپرس اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :440 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3500

تاریخ رکورد (دراو) :2 خرداد 97

دراو شماره 89 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :441 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3500

دراو شماره 88 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :441 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3500

دراو شماره 87 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :444 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3500

دراو شماره 86 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :446 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3000

دراو شماره 85 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :456 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3000

دراو شماره 84 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :442 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3000

دراو شماره 83 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :442 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3000

دراو شماره 82 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :442 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2750

دراو شماره 81 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :446 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2750

دراو شماره 80 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :446 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2750

دراو شماره 79 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :452 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2750

دراو شماره 78 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :439 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2750

دراو شماره 77 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :458 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2000

دراو شماره 76 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :241 امتیاز (مربوط به برنامه federal skilled trade)

تعداد دعوتنامه :505

دراو شماره 75 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :673 امتیاز (مربوط به برنامه provincial nominee program)

تعداد دعوتنامه :290

دراو شماره 74 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :436 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2757

دراو شماره 73 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :438 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2801

دراو شماره 72 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :433 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2871

دراو شماره 71 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :435 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2772

دراو شماره 70 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :434 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3035

دراو شماره 69 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :433 امتیاز

تعداد دعوتنامه :2991

دراو شماره 68 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :441 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3264

دراو شماره 67 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :440 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3202

دراو شماره 66 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :449 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3409

دراو شماره 65 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :413 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3877

دراو شماره 64 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :119 امتیاز (مربوط به برنامه federal skilled trade)

تعداد دعوتنامه :400

دراو شماره 63 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :775 امتیاز

تعداد دعوتنامه :143

دراو شماره 62 اکسپری اینتری

حداقل امتیاز دعوت شده :415 امتیاز

تعداد دعوتنامه :3687

جهت آگاهی از برنامه مهاجرتی متناسب با شرایط خود می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری مهاجرت به کانادااز طریق اکسپرس اینتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر و محاسبه امتیاز برنامه های مهاجرتی کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام محاسبه امتیاز برنامه های مهاجرتی اکسپرس اینتری کانادا گروه تلگرام  اکسپرس اینتری فدرال کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا،وکیل مهاجرتی ویزای کار کانادا
وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd