پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی

پذیرش تحصیلی،ویزای دانشجویی،ادامه تحصیل در دانشگاه

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای بین المللی و ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور یکی از راههای آشنایی با فرهنگ و زبانهای مختلف،ارتقا سطح علمی و کسب موقعیت های شغلی مناسب می باشد.امکانات نوین آموزشی در این دانشگاههای بین المللی باعث افزایش سطح کیفی آموزش در این دانشگاهها و جذب دانشجویان گردیده است.سیستم آمورشی و شرایط ادامه تحصیل در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.متقاضیان اخذ ویزای دانشجویی و پذیرش تحصیلی در دانشگاههای خارج از کشور باید با توجه به هدفی که برای خود در نظر گرفته اند یکی از کشورها را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند.برخی کشورها با توجه به قوانین و مقررات خود،امکان کار بعد از تحصیل را برای این دانشجویان مهیا ساخته و این فرصت را به دانشجو می دهد تا بتواند شرایط اقامت خود را در این کشورها مهیا نماید.در این خصوص برخی از کشورها همچون کانادا و استرالیا برنامه اقامتی برای دانشجویان خارجی تدارک می بینند تا این دانشجویان بتوانند در کمترین زمان موفق به اخذ اقامت دائم این کشورها شوند .همچنین تحصیل در دانشگاههای بین المللی راه را برای پیدا کردن کار و ورود به کشور های دیگر آسان می سازد.

وکیل رسمی امور مهاجرت
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی
ddd