پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی

پذیرش تحصیلی،ویزای دانشجویی،ادامه تحصیل در دانشگاه

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای بین المللی و ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور یکی از راههای آشنایی با فرهنگ و زبانهای مختلف،ارتقا سطح علمی و کسب موقعیت های شغلی مناسب می باشد.امکانات نوین آموزشی در این دانشگاههای بین المللی باعث افزایش سطح کیفی آموزش در این دانشگاهها و جذب دانشجویان گردیده است.سیستم آمورشی و شرایط ادامه تحصیل در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.متقاضیان اخذ ویزای دانشجویی و پذیرش تحصیلی در دانشگاههای خارج از کشور باید با توجه به هدفی که برای خود در نظر گرفته اند یکی از کشورها را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند.برخی کشورها با توجه به قوانین و مقررات خود،امکان کار بعد از تحصیل را برای این دانشجویان مهیا ساخته و این فرصت را به دانشجو می دهد تا بتواند شرایط اقامت خود را در این کشورها مهیا نماید.در این خصوص برخی از کشورها همچون کانادا و استرالیا برنامه اقامتی برای دانشجویان خارجی تدارک می بینند تا این دانشجویان بتوانند در کمترین زمان موفق به اخذ اقامت دائم این کشورها شوند .همچنین تحصیل در دانشگاههای بین المللی راه را برای پیدا کردن کار و ورود به کشور های دیگر آسان می سازد.

شرایط ویزای تحصیلی،پدیرش تحصیلی اسپانیا
پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی

تحصیل در اسپانیا

شرایط ویزای تحصیلی،پدیرش تحصیلی اسلواکی
پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی

پدیرش تحصیلی اسلواکی

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی،پذیرش تحصیلی بلاروس
پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی

ویزای تحصیلی بلاروس

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی،پذیرش تحصیلی ایرلند
پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی

ویزای تحصیلی ایرلند

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی،پذیرش تحصیلی بلغارستان
ویزای دانشجویی

تحصیل در بلغارستان

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی،پذیرش تحصیلی بلژیک
شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور

تحصیل در بلژیک

 ویزای دانشجویی،پذیرش تحصیلی چک
شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور

ویزای تحصیلی چک

 ویزای دانشجویی،پذیرش تحصیلی رومانی
پذیرش تحصیلی

ویزای دانشجویی رومانی

 شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور،پذیرش تحصیلی هلند
ویزای تحصیلی

ویزای دانشجویی هلند

 شرایط ادامه تحصیل در دانشگاههای بین المللی خارج از کشور،پذیرش تحصیلی هلند
ویزای تحصیلی

ویزای دانشجویی نروژ

پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

پذیرش و ویزای تحصیلی دانشجویی

ddd