شرایط تحصیل در مدارس کانادا

شرایط تحصیل در مدارس کانادا و هزینه تحصیل در دبستان و دبیرستان کانادا با توجه به استان محل تحصیل و مدارس کانادا متفاوت می باشد.دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس کانادا در قدم اول می بایست با توجه به مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی و ریز نمرات سالهای تحصیلی گذشته خود را جهت ارائه به مدارس کانادا جمع آوری و توسط دارترجمه رسمی ترجمه نمایند.مدارس کانادا شرایط متقاضی پذیرش تحصیلی را با توجه به قوانین مدرسه بررسی و در صورت تایید اقدام به ارائه نامه پذیرش تحصیلی می نمایند.در این مقطع با معمولا" سطح زبان دانش آموز مورد ارزیابی قرار می گیرد. متقاضیان پس از اخذ پذیرش تحصیلی باید برای اخذ ویزای دانش آموزی اقدام نمایند.در این مرحله باید مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ویزای تحصیلی آماده گردد.اسنادی مالی قوی از قبیل سند ملکی ،گردش حساب و مانده حساب بالا والدین دانش آموز از جمله مدارک مورد مهم در تشکیل پرونده ویزای تحصیلی می باشد.دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه می بایست اقدام به معرفی قیم برای خود نمایند.دانش آموزان می توانند یکی از اولیای خود (توسط ویزای همراه) ، وابستگان مقیم کانادا،و یا خانواده های کانادایی مورد تایید را بعنوان قیم خود معرفی نمایند.در صورت معرفی یکی از والدین دانش آموز بعنوان قیم ،می توان برای ایشان درخواست ویزای همراه نمود.پس از ارسال مدرک برای پرونده ویزای تحصیلی مدارس،از متقاضی درخواست انجام انگشت نگاری می گردد که می بایست متقاضی و همراه متقاضی جهت انجام این امر با در دست داشتن مدارک مربوطه به یکی از کشورهای اطراف ایران سفر نماین. پس از انجام انگشت نگاری معمولا پس از 1 تا 4 ماه نتیجه ویزای دانش آموزی مشخص می گردد.

شرایط و مدارک لازم تحصیل در مدارس کانادا

جمع آوری و ترجمه مدرک تحصیلی و ریز نمرات سالهای گذشته

انتخاب مدرسه و ارسال مدارک جهت اخذ پذیرش تحصیلی دانش آموزی

ارزیابی مدارک دانش آموز توسط مدارس کانادا

ارزیابی سطح زبان دانش آموز توسط مدارس کانادا

اخذ پذیرش تحصیلی

واریز هزینه یکسال تحصیلی به حساب مدرسه

جمع آوری مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده ویزای دانش آموزی

ترجمه مدارک پشتیبانی مالی از قبیل سند ملکی ،گردش حساب با موجودی بالا

انتخاب و معرفی قیم و سرپرست دانش آموز

ارائه نامه رسمی و محضری پشتیبانی مالی دانش آموز در طول دوره تحصیلی

ارسال مدارک و درخواست ویزای دانش آموزی

سفر به یکی از کشورهای اطراف جهت انگشت نگاری

پس از انشگت نگاری پس از 1 تا 4 ماه نتیجه ویزای دانش آموزی مشخص می گردد.

وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd